A 24/2005(IV.21.) GKM rendelet 2 sz. melléklete alapján

az alábbi tájékoztatót adom ki a képzésben résztvevők számára

 

 1. A Képző szerv megnevezése: VICAI EDINA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
 2. A képző szerv üzemeltetője és vezetője: VICAI EDINA Egyéni vállalkozó
 3. Vállalkozói igazolvány száma: ES-511523
 4. Az iskolavezető neve: VICAI EDINA
 5. Az ügyfélfogadó címe: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 4 . 2/12.

Telefonszáma: 06-30/474-19-02

Az ügyfélfogadás időpontjai: Kedd, Csütörtök 1600 órától -2000  óráig  személyesen, egyéb időpontokban telefonon és e-mailben állunk ügyfeleink szíves rendelkezésére.

 1. A képző telephelyei: Az ügyfélfogadó adataival azonos
 2. A tanfolyamra való felvétel módja:

A tanulói jogviszony az alábbi jelentkezési feltételek teljesítése/megléte, valamint a jelen tájékoztatóban szereplő feltételek elfogadása esetén a képzési szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre:

– Az elméleti tanfolyamra az vehető fel, aki legalább a 16 és fél éves, ez esetben a  korlátozottan jogképes (nem nagykorú) személyek esetén a szülő vagy törvényes képviselő írásos beleegyezése szükséges,

– Jelentkezési lap / nyilatkozat kitöltése

– Kitöltött vizsgázói nyilatkozat

– legalább Eü. I. csoportú orvosi alkalmasságról szóló igazolás megléte

 1. Az előírt egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

Az iskolában megszerezhető vezetői engedély típusa kizárólag: „B” kategória

Az ehhez szükséges eü. alkalmassági vizsgálat: Eü. 1. csoport (A vizsgálatot a Háziorvos végzi el)

PÁV vizsgálat ezen kategóriához nem szükséges, kivétel 5 sikertelen forgalmi vizsga után, ekkor PÁV vizsgálat elvégzése válik szükségessé.

9./a.) A tanfolyamra történő felvétel feltételei „B” kategória:

– 17. életév betöltése, vagy annál fél évvel fiatalabb életkor

– Jelentkezési lap kitöltése, melynek mellékletei:

– Külföldi állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély

– Írni, olvasni tudás

– Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a jelentkezési – és vizsgalapon, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

9./b.)A vizsgára bocsátás feltételei „B” kategória:

A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a tandíjat és a vizsgadíjat megfizette.

Orvosi alkalmassági vélemény, Alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány

-.Vezetői engedély kiadásának feltételei:

Magyar Vöröskeresztnél szerzett Közlekedés Egészségügyi bizonyítvány.  

FONTOS!  A tanuló a tanfolyam kezdetétől  (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. A jogszabály 2013. október 1.-jét követően indult tanfolyamok esetében lép életbe.

Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi  tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

 1. A tanuló által igényelt jármű vezetői tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszáma, az elméleti tanórák időtartama:

Elméleti oktatás

 • Közlekedési ismeretek:                              18 óra
 • Vezetéselmélet:                                             6 óra
 • Szerk. és üzemeltetési ismeretek:              4 óra

____________________________________________________________________________

Elméleti oktatás összesen:                        28 óra

 

Gyakorlati oktatás:
(minimum 580 km)

 • Alapoktatás (járműkezelés)                                  9 óra
 • Főoktatás (forgalom)                                           21 óra, az alábbi részletezésben:

Városi vezetés                                          14 óra
Országúti vezetési (4 óra x 40 Km)         4 óra
Éjszakai vezetés                                         2 óra
Forgalmi vizsga idő                                 45 perc

______________________________________________________________________________

Gyakorlati oktatás összesen:                            30 óra

Elméleti tanóra időtartama:            45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama:        50 perc

 

Mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati tanórák között a vonatkozó jogszabályok alapján minimum 10 perc szünetet kell beiktatni, mely a tanuló kérésére sem mellőzhető.

 1. A járműhasználat: Gyakorlati oktatás során választható gépjármű típus:ToyotaYaris, Ford Fiesta, Suzuki SX4 Sedan, 

Az iskola tanuló által biztosított gépjárművel oktatást nem vállal.

 1. A hiányzás pótlásának módja: A tanulónak –hiányzása esetén – lehetősége van az elmulasztott elméleti órát párhuzamos, ennek hiányában a következő indított csoportban, vagy megállapodás alapján egyénileg pótolni. Gyakorlati oktatásról történő hiányzás esetén új időpontot egyeztetni. Előre látható okból bekövetkező hiányzás esetén minél hamarabb köteles az iskolát értesíteni.
 2. A tandíj befizetésének módja: A tanulónak lehetősége van a tandíjat egy összegben vagy részletfizetéssel megfizetni. Részletfizetésre külön szerződés megkötésével van mód. Az oktatás ellenértéke kifizethető az ügyfélfogadó helyiségben készpénzben, vagy banki átutalással, melyet a 11773047-05921210 sz. bankszámlára kell teljesíteni. Készpénzes befizetés esetén készpénzfizetési számlát állítunk ki, egyéb esetekben a befizetés a banki befizetési/átutalási bizonylattal igazolható. A keletkezett bizonylatokat a tanuló köteles az iskolavezetőnek bemutatni és legalább az utolsó vizsga időpontjáig megőrizni.
 3. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentés feltételei: Az iskolában lévő „B” kategóriás vezetői engedélyhez szükséges elméleti képzések alól felmentés nem adható, azonban a mozgáskorlátozott, a siket, és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között “D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy “trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt;1984. január 1-je

után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, “trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, “Mezőgazdasági vontató”, “Segédmotoros kerékpár”, “Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

 1. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolásának módja, a tanuló áthelyezésének következményei:

Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell beadni. A formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásokról 6 munkanapon belül hivatalos igazolást adunk ki. A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát  irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt.

 1. Az oktatási helyszínek címei:

Elméleti képzések (az eü. oktatást is beleértve) helyszíne: 8100 Várpalota, Szent Imre u.4.2/12,

Járműkezelési oktatás helyszíne:  8200 Veszprém,

Forgalmi Oktatás helyszíne: Várpalota és Veszprém

 1. A képző szervnél folyó szakoktató képzés ténye, és ennek a képzésre gyakorolt hatása:

Iskolánkban szakoktató képzést nem folytatunk.

 1. A képzés felügyeletét és a vizsgáztatást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály végzi.
  Székhelye (elméleti vizsga helyszíne) : 8200 Veszprém, Kádártai út 33.
  Tel: 88/567-851

 

 1. A tanuló (vizsgázó) jogai és kötelezettségei:

Joga van a tanulónak (vizsgázónak):

– a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a szerződés tartalmát

– a vizsga sikere érdekében díjmentesen látogatni párhuzamos tanfolyam óráit

– oktatót és gépjárműtípust választani,

– oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés helyét és idejét

– meghatározott módon lemondani a gyakorlati vezetést

– panaszt tenni az iskolavezetőnél

A tanuló (vizsgázó) kötelessége:

– a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan közreműködni, kultúráltan viselkedni

– a tandíjat minden esetben megfizetni

– a tanfolyami órákra készülni, az oktató utasításait betartani

– a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani

– a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni,( amennyiben a vezetést a megbeszélt  idő előtt 12 órán belül mondja le a vezetési órák felszámításra kerülnek – kivétel rendkívüli eset miatt történő lemondás, melyet igazolni köteles )

– a hiányzást pótolni

– forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni

 1. Tan- és vizsgadíjak (Az árak forintban értendőek):2019.augusztus 1-től

Tandíj:

 • Elméleti oktatás                                                  44.400,-                                                                                                             
 • Alapoktatás        9 óra x 4.600.-     összesen: 41.400.-                                                                    
 • Főoktatás          21 óra x 4.600.-    összesen:  96.600.-
 • Elsősegélynyújtás oktatás                                           0.-
  _______________________________________________________________________

Tandíj összesen:   182.400.-
A tandíj megfizetése a 13. pontban meghatározottak szerint történik.

Vizsgadíjak:

 • Elméleti vizsga          4.600.-                                                    
 • Forgalmi vizsga      11.000.-                                                  
 • Elsősegély vizsga      8.200.-                                               
  ______________________________________________________________________

Vizsgadíjak összesen:  23.500.-

 

A vizsgadíjak fizetése személyesen, az NKH pénztáránál történik, kivétel az elsősegély vizsga díját, melyet a Magyar Vöröskereszt részére kell megfizetni.

 1. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a 35/2000.(XI. 30.) BM rendeletben meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriához az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a Közlekedési Hatóság vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja.

A vizsgaigazolást a Nemzeti Közlekedési Hatóság három munkanapon belül kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és a 31/1992.(XII. 19.) NM rendeletben maghatározott, (Vöröskereszt által kiadott) igazolást bemutatta.

A 35/2000.(XI. 30.) BM rendelet 14§ szerint:

(1)Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT)

állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar

állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik a 16-19. § alapján jár el a közlekedési igazgatási hatóság.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván:   

 

 

Kelt: Várpalota, _____év ___________________hónap _____ nap   

 

 

 Vicai Edina
 Iskolavezető

VSM:2019.2.negyedév: -Elm.:50,88% -Gyak.:54,35%                                                                                                                                ÁKÓ:2019.2.negyedév: -Gyakorlat:129,31%

Elérhetőségek

 • Tel.: 06-30/474-19-02
           06-88/744-819
 • Email: autossuli@gmail.com
               vicaiedina@freemail.hu

Ügyfélfogadás

 • Cím: 8100, Várpalota,
 • Jókai Mór u. 6. 1/6
  (6-os kapucsengő)
 • Nyitvatartás:
  Kedd, Csütörtök
  16:00 órától -20:00 óráig
  személyesen
(egyéb időpontokban telefonon és
e-mailben állunk ügyfeleink szíves rendelkezésére)

Tárhelyszolgáltató

TeraHost Kft.

 • Cím: 2220, Vecsés, Kinizsi utca 73.
 • Tel.: +36 30 690 9394
 • E-mail: info@teratarhely.hu

Képző szerv

 • A Képző szerv megnevezése:
  VICAI EDINA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
 • A képző szerv üzemeltetője és vezetője: VICAI EDINA Egyéni vállalkozó
 • Vállalkozói igazolvány száma: ES-511523
 • Az iskolavezető neve: VICAI EDINA
Share This

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás